સુરત બાદ વડોદરામાં લગ્નની DJ પાર્ટી, લગ્ન પાર્ટીમાં લોકો કોરોનાના નિયમો ભૂલ્યા

  • 11:58 AM May 29, 2021
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

સુરત બાદ વડોદરામાં લગ્નની DJ પાર્ટી, લગ્ન પાર્ટીમાં લોકો કોરોનાના નિયમો ભૂલ્યા

સુરત બાદ વડોદરામાં લગ્નની DJ પાર્ટી, લગ્ન પાર્ટીમાં લોકો કોરોનાના નિયમો ભૂલ્યા

તાજેતરના સમાચાર