અમે પથ્થરબાજ કે ગ્રેનેડ ફેંકનારા નથી - ફારૂક અબ્દુલ્લા

  • 17:04 PM August 06, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

અમે પથ્થરબાજ કે ગ્રેનેડ ફેંકનારા નથી - ફારૂક અબ્દુલ્લા

અમે પથ્થરબાજ કે ગ્રેનેડ ફેંકનારા નથી - ફારૂક અબ્દુલ્લા

તાજેતરના સમાચાર