આજે સવારથી મતદાન સંપૂર્ણ શાંતિપૂર્ણ રીતે ચાલી રહ્યું છે

  • 09:12 AM February 21, 2021
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

આજે સવારથી મતદાન સંપૂર્ણ શાંતિપૂર્ણ રીતે ચાલી રહ્યું છે

આજે સવારથી મતદાન સંપૂર્ણ શાંતિપૂર્ણ રીતે ચાલી રહ્યું છે

તાજેતરના સમાચાર