નવરંગપુરા વોર્ડમાં જીત બાદ કહ્યું અહિયાં બધા જ કામ થયેલા છે એટલે ખબર નહિ શું કરીશું

  • 15:01 PM February 23, 2021
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

નવરંગપુરા વોર્ડમાં જીત બાદ કહ્યું અહિયાં બધા જ કામ થયેલા છે એટલે ખબર નહિ શું કરીશું

Vote Counting : નવરંગપુરા વોર્ડમાં જીત બાદ કહ્યું અહિયાં બધા જ કામ થયેલા છે એટલે ખબર નહિ શું કરીશું

તાજેતરના સમાચાર