ભૂલથી બીજાના ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર થઈ જાય તો શું કરવું?

  • 16:52 PM November 28, 2018
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

ભૂલથી બીજાના ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર થઈ જાય તો શું કરવું?

એકાઉન્ટ નં. ખોટો હશે તો પૈસા તમારા ખાતામાં પરત આવી જશે, ભૂલથી પૈસા ટ્રાન્સફર થવાની જાણ તાત્કાલિક તમારી બેંકને કરો.

તાજેતરના સમાચાર