રાજ્યના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો ક્યાંક ધીમો તો ક્યાંક ધોધમાર વરસાદ

  • 18:10 PM February 26, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

રાજ્યના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો ક્યાંક ધીમો તો ક્યાંક ધોધમાર વરસાદ

રાજ્યના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો ક્યાંક ધીમો તો ક્યાંક ધોધમાર વરસાદ

તાજેતરના સમાચાર