રાજ્યમાં 5 દિવસ સામાન્ય વરસાદ થઇ શકે, અમદાવાદમાં પણ સામાન્ય વરસાદની આગાહી

  • 17:08 PM July 09, 2020
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

રાજ્યમાં 5 દિવસ સામાન્ય વરસાદ થઇ શકે, અમદાવાદમાં પણ સામાન્ય વરસાદની આગાહી

રાજ્યમાં 5 દિવસ સામાન્ય વરસાદ થઇ શકે, અમદાવાદમાં પણ સામાન્ય વરસાદની આગાહી

તાજેતરના સમાચાર