ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ થયો જાહેર, 1 જુલાઈ થી શરૂ થશે પરીક્ષા

  • 19:42 PM June 01, 2021
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ થયો જાહેર, 1 જુલાઈ થી શરૂ થશે પરીક્ષા

ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ થયો જાહેર, 1 જુલાઈ થી શરૂ થશે પરીક્ષા

તાજેતરના સમાચાર