રાજ્યમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિનો થશે અમલ, શિક્ષણમંત્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને રચના

  • 15:01 PM September 06, 2020
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

રાજ્યમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિનો થશે અમલ, શિક્ષણમંત્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને રચના

રાજ્યમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિનો થશે અમલ, શિક્ષણમંત્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને રચના

તાજેતરના સમાચાર