ટ્રકમાં છુપાઈને આવી રહ્યા હતા આતંકવાદીઓ | Jammu - Srinagar Highway બંધ

  • 11:04 AM November 19, 2020
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

ટ્રકમાં છુપાઈને આવી રહ્યા હતા આતંકવાદીઓ | Jammu - Srinagar Highway બંધ

ટ્રકમાં છુપાઈને આવી રહ્યા હતા આતંકવાદીઓ | Jammu - Srinagar Highway બંધ

તાજેતરના સમાચાર