સુરત: ચોરોને મેથીપાક, જાહેરમાં આપી આવી સજા, બાદમાં સમાધાન

  • 14:51 PM June 21, 2018
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

સુરત: ચોરોને મેથીપાક, જાહેરમાં આપી આવી સજા, બાદમાં સમાધાન

સુરત: ચોરોને મેથીપાક જાહેરમાં આપી આવી સજા, બાદમાં સમાધાન

તાજેતરના સમાચાર