વાવાઝોડામાં ઉનાળુ, બાગાયતી પાકોને થયેલા નુકસાન માટે સહાય અપાશે

  • 20:00 PM May 31, 2021
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

વાવાઝોડામાં ઉનાળુ, બાગાયતી પાકોને થયેલા નુકસાન માટે સહાય અપાશે

વાવાઝોડામાં ઉનાળુ, બાગાયતી પાકોને થયેલા નુકસાન માટે સહાય અપાશે

તાજેતરના સમાચાર