વાલી મંડળ દ્વારા HCમાં જાહેર હિતની અરજી, ધોરણ 10માં માસ પ્રમોશન આપવા કરી માંગ

  • 18:31 PM May 05, 2021
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

વાલી મંડળ દ્વારા HCમાં જાહેર હિતની અરજી, ધોરણ 10માં માસ પ્રમોશન આપવા કરી માંગ

વાલી મંડળ દ્વારા HCમાં જાહેર હિતની અરજી, ધોરણ 10માં માસ પ્રમોશન આપવા કરી માંગ

તાજેતરના સમાચાર