ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવાનારી આગામી પરીક્ષા મોકૂફ

  • 09:45 AM February 10, 2022
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવાનારી આગામી પરીક્ષા મોકૂફ

ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવાનારી આગામી પરીક્ષા મોકૂફ

તાજેતરના સમાચાર