ઉંઝાનું રાજકારણ ગરમાયું, વિરાધ અને સમર્થન વચ્ચે ઘેરાયા આશા પટેલ

  • 19:16 PM March 28, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

ઉંઝાનું રાજકારણ ગરમાયું, વિરાધ અને સમર્થન વચ્ચે ઘેરાયા આશા પટેલ

ઉંઝાનું રાજકારણ ગરમાયું, વિરાધ અને સમર્થન વચ્ચે ઘેરાયા આશા પટેલ

તાજેતરના સમાચાર