વરસાદ-વાવાઝોડાનો કહેરને લઇ PMમોદીએ સહાયની જાહેરાત કરી

  • 12:01 PM April 17, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

વરસાદ-વાવાઝોડાનો કહેરને લઇ PMમોદીએ સહાયની જાહેરાત કરી

વરસાદ-વાવાઝોડાનો કહેરને લઇ PMમોદીએ સહાયની જાહેરાત કરી

તાજેતરના સમાચાર