લંડનમાં પાક. મૂળના લોકોની અસભ્ય હરકત, ભારતીય હાઇ કમિશન પર ઇંડા-પથ્થરો ફેંક્યાં

  • 09:36 AM September 04, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

લંડનમાં પાક. મૂળના લોકોની અસભ્ય હરકત, ભારતીય હાઇ કમિશન પર ઇંડા-પથ્થરો ફેંક્યાં

લંડનમાં પાક. મૂળના લોકોની અસભ્ય હરકત, ભારતીય હાઇ કમિશન પર ઇંડા-પથ્થરો ફેંક્યાં

તાજેતરના સમાચાર