બનાસકાંઠા: વડગામ બેઠક પર અપક્ષ ઉમેદવાર જીગ્નેશ મેવાણીઅે જીત બાદ શું કહ્યું

  • 16:48 PM December 18, 2017
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

બનાસકાંઠા: વડગામ બેઠક પર અપક્ષ ઉમેદવાર જીગ્નેશ મેવાણીઅે જીત બાદ શું કહ્યું

બનાસકાંઠા: વડગામ બેઠક પર અપક્ષ ઉમેદવાર જીગ્નેશ મેવાણીઅે જીત બાદ શું કહ્યું

તાજેતરના સમાચાર