ડેરા સચ્ચા સોદાના પ્રમુખ સામે યૌન શોષણ કેસમાં આજે ચુકાદો, કોર્ટે પ્રશાસનને શું આદેશ આપ્યા છે? જાણો

  • 14:32 PM August 25, 2017
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

ડેરા સચ્ચા સોદાના પ્રમુખ સામે યૌન શોષણ કેસમાં આજે ચુકાદો, કોર્ટે પ્રશાસનને શું આદેશ આપ્યા છે? જાણો

ડેરા સચ્ચા સોદાના પ્રમુખ સામે યૌન શોષણ કેસમાં આજે ચુકાદો, કોર્ટે પ્રશાસનને શું આદેશ આપ્યા છે? જાણો

તાજેતરના સમાચાર