સિરસા: ડેરામાં આજે પણ સર્ચ ઓપરેશન, ગેરકાયદેસર વિસ્ફોટકોની ફેક્ટરી સીલ

  • 12:40 PM September 09, 2017
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

સિરસા: ડેરામાં આજે પણ સર્ચ ઓપરેશન, ગેરકાયદેસર વિસ્ફોટકોની ફેક્ટરી સીલ

સિરસા: ડેરામાં આજે પણ સર્ચ ઓપરેશન, ગેરકાયદેસર વિસ્ફોટકોની ફેક્ટરી સીલ

તાજેતરના સમાચાર