બીજા તબક્કાની 93 બેઠક માટે મતદાન પૂર્ણ, અંદાજે સરેરાશ 70%ની અાસપાસ મતદાન

  • 18:12 PM December 14, 2017
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

બીજા તબક્કાની 93 બેઠક માટે મતદાન પૂર્ણ, અંદાજે સરેરાશ 70%ની અાસપાસ મતદાન

બીજા તબક્કાની 93 બેઠક માટે મતદાન પૂર્ણ, અંદાજે સરેરાશ 70%ની અાસપાસ મતદાન

તાજેતરના સમાચાર