અમદાવાદ:ટ્રક-સ્કૂલ બસ વચ્ચે અકસ્માત, દિવ્યપથ સ્કૂલના 18 બાળકો ઈજાગ્રસ્ત

  • 12:21 PM September 08, 2017
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

અમદાવાદ:ટ્રક-સ્કૂલ બસ વચ્ચે અકસ્માત, દિવ્યપથ સ્કૂલના 18 બાળકો ઈજાગ્રસ્ત

અમદાવાદ:ટ્રક-સ્કૂલ બસ વચ્ચે અકસ્માત, દિવ્યપથ સ્કૂલના 18 બાળકો ઈજાગ્રસ્ત

તાજેતરના સમાચાર