અમદાવાદ: વટવા GIDC ફેઈઝ-2ની ઘટના, ગેસ ગળતરથી 4ના મોત

  • 16:30 PM September 18, 2017
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

અમદાવાદ: વટવા GIDC ફેઈઝ-2ની ઘટના, ગેસ ગળતરથી 4ના મોત

અમદાવાદ: વટવા GIDC ફેઈઝ-2ની ઘટના, ગેસ ગળતરથી 4ના મોત

તાજેતરના સમાચાર