અમદાવાદ: ટ્રાફિક અને પાર્કિંગ સમસ્યા માટે કોર્પોરેશન અને પોલીસે ઘડ્યો એક્શન પ્લાન

  • 17:15 PM May 06, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

અમદાવાદ: ટ્રાફિક અને પાર્કિંગ સમસ્યા માટે કોર્પોરેશન અને પોલીસે ઘડ્યો એક્શન પ્લાન

તાજેતરના સમાચાર