15 જાન્યુઆરી બાદ અનઅધિકૃત નંબર પ્લેટ વાળા વાહનોને થશે દંડ

  • 19:09 PM December 28, 2017
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

15 જાન્યુઆરી બાદ અનઅધિકૃત નંબર પ્લેટ વાળા વાહનોને થશે દંડ

15 જાન્યુઆરી બાદ અનઅધિકૃત નંબર પ્લેટ વાળા વાહનોને થશે દંડ

તાજેતરના સમાચાર