હાર્દિકના કાફલા સામે નોંધાયો ગુનો, સોનાના ચેઈનની લૂંટ થયાની ફરિયાદ નોંધાઈ

  • 13:40 PM August 28, 2017
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

હાર્દિકના કાફલા સામે નોંધાયો ગુનો, સોનાના ચેઈનની લૂંટ થયાની ફરિયાદ નોંધાઈ

હાર્દિકના કાફલા સામે નોંધાયો ગુનો, સોનાના ચેઈનની લૂંટ થયાની ફરિયાદ નોંધાઈ

તાજેતરના સમાચાર