વકરતા કોરોના વચ્ચે ભાવનગર જિલ્લાના ગામો થયા એલર્ટ, 24 મે સુધી માત્ર એક જ માર્ગ રહેશે ખુલ્લો

  • 18:42 PM May 12, 2021
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

વકરતા કોરોના વચ્ચે ભાવનગર જિલ્લાના ગામો થયા એલર્ટ, 24 મે સુધી માત્ર એક જ માર્ગ રહેશે ખુલ્લો

વકરતા કોરોના વચ્ચે ભાવનગર જિલ્લાના ગામો થયા એલર્ટ, 24 મે સુધી માત્ર એક જ માર્ગ રહેશે ખુલ્લો

તાજેતરના સમાચાર