કોરોનાનો કેર વધતા ધોરાજીમાં Test માટે લાગી લોકોની લાંબી કતારો

  • 14:20 PM April 07, 2021
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

કોરોનાનો કેર વધતા ધોરાજીમાં Test માટે લાગી લોકોની લાંબી કતારો

કોરોનાનો કેર વધતા ધોરાજીમાં Test માટે લાગી લોકોની લાંબી કતારો

તાજેતરના સમાચાર