સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટીની પરીક્ષા મોકૂફ, શિક્ષણ વિભાગના પરિપત્ર બાદ લેવાયો નિર્ણય

  • 10:55 AM June 05, 2021
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટીની પરીક્ષા મોકૂફ, શિક્ષણ વિભાગના પરિપત્ર બાદ લેવાયો નિર્ણય

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટીની પરીક્ષા મોકૂફ, શિક્ષણ વિભાગના પરિપત્ર બાદ લેવાયો નિર્ણય

તાજેતરના સમાચાર