હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

Jayesh Radadiya : ઓછા જથ્થો આપનાર સામે પગલા લેવાશે, ટોલ ફ્રી નંબર પર ફરિયાદ કરી શકાશે

Samachar May 20, 2020, 5:38 PM IST

Jayesh Radadiya : ઓછા જથ્થો આપનાર સામે પગલા લેવાશે, ટોલ ફ્રી નંબર પર ફરિયાદ કરી શકાશે

Jayesh Radadiya : ઓછા જથ્થો આપનાર સામે પગલા લેવાશે, ટોલ ફ્રી નંબર પર ફરિયાદ કરી શકાશે

તાજેતરના સમાચાર