હાર્દિક માટે શરમની વાત છે તેણે ઢાંકણીમાં પાણી લઇને ડૂબી મરવું જોઇએ : ચિરાગ પટેલ

  • 18:18 PM November 20, 2018
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

હાર્દિક માટે શરમની વાત છે તેણે ઢાંકણીમાં પાણી લઇને ડૂબી મરવું જોઇએ : ચિરાગ પટેલ

હાર્દિક માટે શરમની વાત છે તેણે ઢાંકણીમાં પાણી લઇને ડૂબી મરવું જોઇએ : ચિરાગ પટેલ

તાજેતરના સમાચાર