પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું - હાઉડી મોદીના જવાબમાં હું કહીશ ભારતમાં બધું સારું છે

  • 10:16 AM September 23, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું - હાઉડી મોદીના જવાબમાં હું કહીશ ભારતમાં બધું સારું છે

પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું - હાઉડી મોદીના જવાબમાં હું કહીશ ભારતમાં બધું સારું છે

તાજેતરના સમાચાર