કચ્છ: જળસંચયનો ઉત્તમ નમૂનો, 12 એકર ખેતરમાંથી વરસાદનું ટીપુંય બહાર જતું નથી

  • 11:29 AM July 31, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

કચ્છ: જળસંચયનો ઉત્તમ નમૂનો, 12 એકર ખેતરમાંથી વરસાદનું ટીપુંય બહાર જતું નથી

કચ્છ: જળસંચયનો ઉત્તમ નમૂનો, 12 એકર ખેતરમાંથી વરસાદનું ટીપુંય બહાર જતું નથી

તાજેતરના સમાચાર