ભારતનો સર્વ પ્રથમ WiFi તાલુકો કોમા માં, કામગીરી કરવા ચડવુ પડે છે ડુંગર પર

  • 16:45 PM January 11, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

ભારતનો સર્વ પ્રથમ WiFi તાલુકો કોમા માં, કામગીરી કરવા ચડવુ પડે છે ડુંગર પર

ભારતનો સર્વ પ્રથમ WiFi તાલુકો કોમા માં, કામગીરી કરવા ચડવુ પડે છે ડુંગર પર

તાજેતરના સમાચાર