આર્ટિકલ 370 મામલે કોંગ્રેસના નેતા સામે ગૃહમાં શાહ ઉકળી ઉઠ્યા

  • 12:06 PM August 06, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

આર્ટિકલ 370 મામલે કોંગ્રેસના નેતા સામે ગૃહમાં શાહ ઉકળી ઉઠ્યા

આર્ટિકલ 370 મામલે કોંગ્રેસના નેતા સામે ગૃહમાં શાહ ઉકળી ઉઠ્યા

તાજેતરના સમાચાર