અમદાવાદમાં સામાન્ય વરસાદથી રોડ રસ્તાના હાલ બેહાલ

  • 14:17 PM July 31, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

અમદાવાદમાં સામાન્ય વરસાદથી રોડ રસ્તાના હાલ બેહાલ

અમદાવાદમાં સામાન્ય વરસાદથી રોડ રસ્તાના હાલ બેહાલ

તાજેતરના સમાચાર