હું પહેલાથી કહેતો આવ્યો છું કે હું એક્ટિવ પોલિટિક્સનો માણસ નથી: પરેશ રાવલ

  • 13:43 PM April 04, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

હું પહેલાથી કહેતો આવ્યો છું કે હું એક્ટિવ પોલિટિક્સનો માણસ નથી: પરેશ રાવલ

હું પહેલાથી કહેતો આવ્યો છું કે હું એક્ટિવ પોલિટિક્સનો માણસ નથી: પરેશ રાવલ

તાજેતરના સમાચાર