15 જુલાઇ સુધી રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી, અરવલ્લી તથા મહીસાગરમાં વરસાદની આગાહી

  • 09:58 AM July 13, 2020
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

15 જુલાઇ સુધી રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી, અરવલ્લી તથા મહીસાગરમાં વરસાદની આગાહી

15 જુલાઇ સુધી રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી, અરવલ્લી તથા મહીસાગરમાં વરસાદની આગાહી

તાજેતરના સમાચાર