ગુજરાતનાં ત્રણ સાંસદોને મોદી કેબિનેટમાં મળી શકે છે સ્થાન

  • 12:16 PM May 30, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

ગુજરાતનાં ત્રણ સાંસદોને મોદી કેબિનેટમાં મળી શકે છે સ્થાન

ગુજરાતનાં ત્રણ સાંસદોને મોદી કેબિનેટમાં મળી શકે છે સ્થાન

તાજેતરના સમાચાર