ગાંધીનગર: SOGએ રદ્દ થયેલી 64 લાખની ચલણી નોટો પકડી

  • 17:57 PM December 21, 2018
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

ગાંધીનગર: SOGએ રદ્દ થયેલી 64 લાખની ચલણી નોટો પકડી

ગાંધીનગર: SOGએ રદ્દ થયેલી 64 લાખની ચલણી નોટો પકડી

તાજેતરના સમાચાર