હોમ » વીડિયો » ગુજરાત

નાણા મંત્રી: 53 કરોડ પશુઓના ટિકાકરણની યોજના, માછલી પાલન માટે 20 હજાર કરોડનું ફંડ

Samachar May 15, 2020, 5:37 PM IST

નાણા મંત્રી: 53 કરોડ પશુઓના ટિકાકરણની યોજના. માછલી પાલન માટે 20 હજાર કરોડનું ફંડ

નાણા મંત્રી: 53 કરોડ પશુઓના ટિકાકરણની યોજના. માછલી પાલન માટે 20 હજાર કરોડનું ફંડ

તાજેતરના સમાચાર