ગુજરાત હાઇકોર્ટે બુલેટ ટ્રેન જમીન સંપાદન કેસમાં ખેડૂતોની 4 ગણા વળતરની માંગણી ફગાવી

  • 16:19 PM September 19, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

ગુજરાત હાઇકોર્ટે બુલેટ ટ્રેન જમીન સંપાદન કેસમાં ખેડૂતોની 4 ગણા વળતરની માંગણી ફગાવી

ગુજરાત હાઇકોર્ટે બુલેટ ટ્રેન જમીન સંપાદન કેસમાં ખેડૂતોની 4 ગણા વળતરની માંગણી ફગાવી

તાજેતરના સમાચાર