શહેરમાં ભારે પવન સાથે પડેલા વરસાદને કારણે અનેક જગ્યાએ ઝાડ પડવાના બનાવો

  • 13:45 PM June 24, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

શહેરમાં ભારે પવન સાથે પડેલા વરસાદને કારણે અનેક જગ્યાએ ઝાડ પડવાના બનાવો

શહેરમાં ભારે પવન સાથે પડેલા વરસાદને કારણે અનેક જગ્યાએ ઝાડ પડવાના બનાવો

તાજેતરના સમાચાર