ગુજરાતના 250 થિયેટરો શરુ કરવાની માગ, 6 મહિનામાં 1500 કરોડનું નુકસાન

  • 19:07 PM September 30, 2020
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

ગુજરાતના 250 થિયેટરો શરુ કરવાની માગ, 6 મહિનામાં 1500 કરોડનું નુકસાન

ગુજરાતના 250 થિયેટરો શરુ કરવાની માગ, 6 મહિનામાં 1500 કરોડનું નુકસાન

તાજેતરના સમાચાર