રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો, માંડવીમાં સાડા છ ઈંચ જ્યારે રાણાવાવમાં પાંચ ઈંચ વરસાદ નોંધાયો

  • 09:31 AM June 22, 2020
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો, માંડવીમાં સાડા છ ઈંચ જ્યારે રાણાવાવમાં પાંચ ઈંચ વરસાદ નોંધાયો

રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો, માંડવીમાં સાડા છ ઈંચ જ્યારે રાણાવાવમાં પાંચ ઈંચ વરસાદ નોંધાયો

તાજેતરના સમાચાર