ઢોર નિયંત્રણ Bill વિધાનસભામાં પાછું ખેંચાયું, રાજ્યપાલે પુનઃવિચારણા માટે મોકલ્યું હતું Bill

  • 18:44 PM September 21, 2022
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

ઢોર નિયંત્રણ Bill વિધાનસભામાં પાછું ખેંચાયું, રાજ્યપાલે પુનઃવિચારણા માટે મોકલ્યું હતું Bill

ઢોર નિયંત્રણ Bill વિધાનસભામાં પાછું ખેંચાયું, રાજ્યપાલે Bill પુનઃવિચારણા માટે મોકલ્યું હતું, Bill ને સર્વાનુમતે પાછુ ખેંચવામાં આવ્યું

તાજેતરના સમાચાર