જામનગરથી ઉમેદવારી ફોર્મ ભરતા પહેલા ભાજપના પૂનમ માડમ થયા ભાવુક

  • 12:33 PM April 02, 2019
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

જામનગરથી ઉમેદવારી ફોર્મ ભરતા પહેલા ભાજપના પૂનમ માડમ થયા ભાવુક

જામનગરથી ઉમેદવારી ફોર્મ ભરતા પહેલા ભાજપના પૂનમ માડમ થયા ભાવુક

તાજેતરના સમાચાર