જનતા Raid માં બે Thakor યુવાનોની અટકાયતનો Alpesh Thakor એ કર્યો વિરોધ

  • 16:33 PM March 22, 2022
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

જનતા Raid માં બે Thakor યુવાનોની અટકાયતનો Alpesh Thakor એ કર્યો વિરોધ

જનતા Raid માં બે Thakor યુવાનોની અટકાયતનો Alpesh Thakor એ કર્યો વિરોધ

તાજેતરના સમાચાર