9 જિલ્લાના ખેડૂતો માટે 531 કરોડનું Package જાહેર

  • 19:44 PM November 30, 2021
  • gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

9 જિલ્લાના ખેડૂતો માટે 531 કરોડનું Package જાહેર

9 જિલ્લાના ખેડૂતો માટે 531 કરોડનું Package જાહેર

તાજેતરના સમાચાર