જુના સચિવાયલ બ્લોક નંબર 11 ના ઝાડ પાસે પડી વીજળી

  • 18:37 PM September 14, 2021
  • gandhinagar NEWS18 GUJARATI
Share This :

જુના સચિવાયલ બ્લોક નંબર 11 ના ઝાડ પાસે પડી વીજળી

જુના સચિવાયલ બ્લોક નંબર 11 ના ઝાડ પાસે પડી વીજળી

તાજેતરના સમાચાર